Poštovné zadarmo pre objednávky nad 50€

Opýtajte sa na: 0949 376 962

Ochrana a spracovanie osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

1.      Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Themesis s.r.o, Borodáčova 1334/5, 040 17 Košice – mestská časť Barca, IČO:
50750089, DIČ: 2120458791, IČ DPH: SK2120458791 podľa §7a, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č.  10186/V , e-mailová adresa: [email protected] , tel: +421944120062 (ďalej len „spoločnosť Themesis s.r.o., ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

2.      Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

 

 1. Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií

Spoločnosť Themesis s.r.o.  spracúva (i) na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti Themesis s.r.o.), (ii) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (ii) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Themesis s.r.o. je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a (ii) v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti Themesis s.r.o.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • spoločnosť Themesis s.r.o.
  Borodáčova 1334/5 040 17 Košice – mestská časť Barca, IČO 50750089, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I ako sprostredkovateľ,
 • kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,

spoločnosť Direct Parcel Distribution SK s. r. o. , IČO 35 834 498, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I ako sprostredkovateľ dodávajúci IT systém na plánovanie ciest pri doručovaní,

 • dodávatelia, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia
 • orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti Themesis s.r.o.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

 1. Registrácia a prevádzka e-shopu

Spoločnosť Themesis s.r.o.spracúva na účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Themesis s.r.o. je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • spoločnosť Themesis s.r.o., so sídlom Humenská 27, 04011, Košice, IČO 36 182 427, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.

 1.  Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom

Spoločnosť Themesis s.r.o.spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok a v prípade telefonickej podpory aj nahrávky hovorov z call centra.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a v súvislosti s nahrávkou telefonického hovoru článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Themesis s.r.o.je nevyhnutné na poskytnutie podpory, pričom v prípade zvukovej nahrávky je súhlas a tým aj spracúvanie osobných údajov prostredníctvom zvukovej nahrávky dobrovoľné.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • spoločnosť v prípade telefonickej podpory, Themesis s.r.o.
 • spoločnosť Themesis s.r.o. v prípade e-mailovej podpory,

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.

 1. Riešenie sťažností zákazníkov

Spoločnosť Themesis s.r.o.spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Themesis s.r.o. je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

 1. Súťaže na Facebooku

Spoločnosť Themesis s.r.o. spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Themesis s.r.o. je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.

Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia menom a priezviskom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

 1. Poskytovanie podpory cez Facebook

V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, spoločnosť Themesis s.r.o. bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie spoločnosťou Themesis s.r.o. je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.

Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkov.

 

 1. Rozosielanie marketingových materiálov

Spoločnosť Themesis s.r.o.spracúva na účely rozosielania marketingových a edukačných materiálov nasledovné osobné údaje: Meno, Priezvisko, E-mailová adresa, Číslo, odpovede dotazníkov a Cookies.

Tieto údaje mohli byť získané iba legálnou formou po odsúhlasení spracovania hore uvedených údajov na účel marketingových aktivít.

 1. Uplatňovanie nárokov spoločnosti Themesis s.r.o.

Spoločnosť Themesis s.r.o.spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti Themesis s.r.o. nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou Themesis s.r.o., údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti Themesis s.r.o., údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti Themesis s.r.o.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Themesis s.r.o. je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti Themesis s.r.o. Oprávneným záujmom spoločnosti Themesis s.r.o. je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti Themesis s.r.o.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti Themesis s.r.o. uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

 1. Plnenie zákonných povinností spoločnosti Themesis s.r.o.

Spoločnosť Themesis s.r.o.spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až g) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti Themesis s.r.o.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Themesis s.r.o. je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou Themesis s.r.o.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

 

3.      Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti Themesis s.r.o.:

 1. a)    písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti,
  b)    elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
  c)    telefonicky na vyššie uvedenom čísle.

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

 

 

Poštovné zadarmo

Pre objednávky už od 50€

30 dňová garancia

na vrátenie peňazí

Špičková kvalita

pre Vás a Vašu rodinu

SSL Bezpečná platba

Nepriestrelné 256-bitové SSL šifrovanie